Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drin-King V.O.F.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Disclaimer
Artikel 2 – Identiteit onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
Artikel 5 – Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 6 – Overmacht
Artikel 7 – Intellectueel eigendom
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – Persoonsgegevens
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 11 – Diversen

Artikel 1 Disclaimer
Het kaartspel van Drin-King draagt bij aan amusement voor jongeren. Drin-King heeft niet de intentie tot het aanzetten van overmatig alcoholgebruik.
De organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het kaartspel van Drin-King.

Kaartspel van Drin-King is niet geschikt voor:
• Spelers onder de 18 jaar bij gebruik van alcoholhoudende drank.

Aansprakelijkheid
Drin-King zorgt ervoor om de inhoud van www.drin-king.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Drin-King

Voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drin-King.

Informatie
Het kopiëren, verspreiden of ander gebruik van de informatie van Drin-King is niet toegestaan zonder toestemming van Drin-King.

Artikel 2 Identiteit van de onderneming
Drin-King V.O.F.
Vestigingsadres:
De Beeretweg 26
5926 Venlo
E-mailadres: info@drink-king.nl
Website: www.drin-king.nl
KvK-nummer: 67470149
BTW-nummer: 857011200B01
BTW-identificatienummer: NL857011200B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website van Drin-King V.O.F. wat luistert naar de naam www.drin-king.nl. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drin-King en de klant.
3.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website van Drin-King V.O.F.
3.4 Onder Klant wordt verstaan iedere consument waaraan Drin-King V.O.F. het leveren van haar producten verschuldigd is in tegenprestatie voor een betaling in Euro’s.
3.5 Drin-King V.O.F. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen waar essentieel nodig.
3.6 Door het gebruik van de website van Drin-King V.O.F. aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
3.7 Het gebruik van alle producten/diensten van Drin-King V.O.F. geschied geheel op eigen risico.

Artikel 4 Aanbiedingen en Overeenkomsten
4.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Drin-King V.O.F. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen zijn in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Garantie en Aansprakelijkheid
5.1 Drin-King V.O.F. verschaft geen garantie op de aangekochte producten die geconsumeerd zijn op haar website.
5.2 Drin-King V.O.F. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Drin-King V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
5.3 Drin-King V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor opgelopen fysieke of mentale schade jegens het gebruik van haar producten. Een schadevergoeding hiervoor kan nimmer verhaald worden op Drin-King V.O.F.

Artikel 6 Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Drin-King V.O.F. niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook de levering door derden aan de Klant door overmacht, is jegens Drin-King geen verplichtingseis om haar verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Excuses worden hier door Drin-King V.O.F. aangeboden maar door overmacht is het bedrijf geen verplichtingseis verschuldigd.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
7.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Drin-King V.O.F., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.
7.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drin-King V.O.F., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. Verveelvoudiging van producteigenschappen van de producten van Drin-King V.O.F. is in geen enkele situatie toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drin-King V.O.F.

Artikel 8 Herroepingsrecht
8.1 Bij de aankoop van het product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpak-
king. Hij zal het product intact houden zoals de consument dit aantreft bij de levering van het product. Het cellofaan dient om het product te blijven zitten indien de consument het product wilt retourneren. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Drin-King V.O.F. retourneren, conform de door de Drin-King V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Drin-King V.O.F. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
8.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft ge-
maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Drin-King V.O.F. heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan de klant geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt aan Drin-King V.O.F. worden door Drin-King V.O.F. vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de bezoeker relevante informatie via dergelijke kanalen.
9.2 Drin-King V.O.F. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3 Drin-King V.O.F. verstrekt geen klantgegevens aan derden. De verstrekte gegevens zijn enkel en alleen voor bedrijf gerelateerde activiteiten door Drin-King V.O.F. Als uitzondering hierop zijn de adresgegevens voor levering van de door Drin-King V.O.F. aangeboden producten bekend bij derden (PostNL).

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen
11.1 Drin-King V.O.F. is gevestigd te Venlo, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50189743. Het btw-identificatienummer is NL857011200B01.
11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Drin-King V.O.F., te Venlo of naar het e-mailadres of contactformulier zoals staat aangegeven in den beginne van de Algemene Voorwaarden.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]